Exposicions

Si t'interessa alguna de les nostres exposicions, contacta'ns!

19.3.18

thumbnail

Accés a medicamentsTota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, així com a la seva família, la salut i el benestar, i especialment l'alimentació, el vestit, l'habitatge, l'assistència mèdica i els serveis socials necessaris; té així mateix dret a les assegurances en cas d'atur, malaltia, invalidesa, viduïtat, vellesa i altres casos de pèrdua dels seus mitjans de subsistència per circumstàncies independents de la seva voluntat.


Declaració Universal dels Drets Humans 10 de desembre de 1948, París. | Foto: Txad

Salut, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), és l'estat de complet benestar físic,
mental i social, i no sols l'absència de malaltia. La consecució del nivell de salut més alt possible
és un objectiu social prioritari en tot el món i base fonamental per al desenvolupament dels
pobles, que requereix la intervenció d’altres sectors socials i econòmics, a més del sector sanitari.

Foto: Mali

Més de 15 milions de persones moren cada any a causa de malalties infeccioses per a les quals
existeix tractaments, però als quals no hi ha accés. L’accés de medicaments en països empobrits es veu dificultat per factors com: sistemes deficients de subministrament i de distribució; instal·lacions i personal de salut insuficients o poc preparats; baixa inversió en el sector sanitari; preus elevats.

Foto: República Democràtica del Congo
Aproximadament 350 medicaments són suficients per tractar eficaçment més del 90% de les malalties conegudes. L’OMS va publicar l’any 2013, la última Llista Model de medicaments essencials, sent la 18ª edició per a adults i la 4ª per a infants. A més, el medicament no es pot considerar com un ens aïllat dins del sistema de salut, sinó com una part integral del mateix.

Foto: Nicaragua

L'accés als medicaments no s’acompleix simplement amb el seu subministrament, sinó que ha de complir una sèrie de requisits: el pacient ha d'accedir al medicament en el moment oportú; el medicament ha de ser de qualitat i ha d’estar disponible en les quantitats adequades per
respondre al tractament i, ha de ser efectiu per a l'ús a què es destina.

Foto: Kenya

La qualitat d'un medicament inclou dues característiques bàsiques: l'eficàcia i la seguretat.
L'eficàcia es defineix com la capacitat d'un medicament per obtenir l'acció terapèutica buscada en un temps i en una forma determinats. Mentre que s'entén que un medicament és segur quan els riscos per al pacient són acceptables en termes d'una anàlisi de risc-benefici.

Foto: República Democràtica del Congo
Segons l’OMS, la disponibilitat de medicaments genèrics en el sector públic de les seves regions
és inferior al 60%.

Foto: Kenya

L’OMS descriu 17 malalties oblidades, endèmiques en 149 països empobrits que afecten a més d'1,4 milions de persones al món, que representen costos de bilions de dòlars a les economies d’aquets països. Impedir la producció i utilització de medicaments pot considerar-se com una vulneració del dret a la salut i a la vida.

Foto: República Democràtica del Congo

Les forces del mercat internacional dificulten el desenvolupament de nous medicaments contra
les malalties associades a la pobresa, alhora que els acords comercials internacionals comporten
sovint preus inassequibles dels nous medicaments per a la majoria de les persones que els necessiten.

Foto: Índia

Els desequilibris entre els països desenvolupats i els països en vies de desenvolupament són
similars als que marquen altres indicadors d'accés a la salut: el 20% de la població mundial
consumeix el 80% dels medicaments del món.

Foto: República Democràtica del Congo

Condicionat socio-geogràfic: Després processos de crisi sociopolítica (guerrilles, governs
inestables, societats militaritzades, grups terroristes i paramilitars), la població queda temorosa davant de qualsevol procés associatiu i de treball comunitari que facilita els treballs de
millora en l'accés a la salut, i en qualsevol cas, en la millora de la seva qualitat de vida.

Foto: Kenya

La manca d'infraestructures i de mitjans de transport, la localització i dispersió de comunitats amb baixa densitat de població, fan que moltes comunitats tinguin difícil accés als serveis de salut públics del seus país.

Foto: República Democràtica del Congo

Segons dades de l’OMS, les desigualtats de tipus geogràfic entre zones urbanes i rurals
tendeixen a ser menors en els països on el sector privat s'ha desenvolupat des de fa temps. Així
mateix, la normativa sobre l'establiment de farmàcies pot també reduir les desigualtats pel que fa a la distribució de medicaments.

Foto: Nicaragua

Condicionant de gènere: En el món, el 70% de la població que viu amb un dòlar o menys al
dia, són dones
La pobresa que afecta a les dones, la dependència i subordinació econòmica, la violència de gènere, els prejudicis de gènere en el sistema sanitari i de la societat en general, la discriminació per motius de raça o altres factors, la limitada capacitat de decisió de moltes dones pel que fa a la seva vida sexual i reproductiva, o la seva poca influència en l'adopció de decisions són realitats socials que influeixen negativament en la salut de les dones.

Foto: Níger
Condicionant d’R+D: L’actual sistema de recerca i desenvolupament, basat en les patents,
provoca que les decisions sobre quins medicaments són o no investigats siguin preses per la indústria privada, en funció de les possibilitats de lucre i, per tant, no en termes de les necessitats globals i reals de la salut de la població mundial.

Foto: Índia

Condicionat de qualitat: La societat té clar el concepte de qualitat de la majoria dels articles
que compra, ja siguin aliments, televisors o actuacions, però no sempre s'adona que també hi
ha diferències de qualitat en els medicaments.

Foto: Espanya

La disponibilitat de medicaments falsificats ha assolit proporcions preocupants en molts països
de baixos ingressos, amb conseqüències negatives pel que fa a: prevenció i tractament de
malalties; resultats deficients o fracàs dels tractaments; pèrdua de confiança en les cures de
salut; resistència a antibiòtics; i enverinament per ingredients nocius.

Foto: Senegal

Condicionant d’ús racional: Els pacients han de rebre la medicació adequada segons les seves
necessitats clíniques, en les dosis corresponents als seus requisits individuals, durant un
període de temps adequat i al menor cost possible. Els medicaments s'han d'utilitzar de manera segura, eficaç i  econòmica.

Foto: Sierra Leone

Condicionants de polítiques públiques: Els sistemes sanitaris públics i de qualitat són
fonamentals per a millorar la salut pública d’un país. Els governs i les autoritats públiques han
d'establir polítiques i plans d'acció destinats a què totes les persones tinguin accés a l'atenció de
salut i als medicaments, en el termini més breu possible i donar continuïtat, impuls i seguiment
a l’establiment i manteniment de l’ús de les Llistes de Medicaments Essencials.

Foto: El Salvador
RECOMANACIONS:

* Encoratjar els esforços de col·laboració entre els països per oferir assistència tècnica i el
desenvolupament de programes de formació adequats en base a mètodes simples, ràpids i de
baix cost, per fer un control eficient de la qualitat en tota la cadena de subministrament.

* Aplicar lleis que impedeixin l’exportació i importació de productes farmacèutics de baixa
qualitat, tant en països empobrits com en països desenvolupats, que afecten negativament la
salut de la població.

Foto: El Salvador

* Millorar la informació sobre altres concepcions de salut i malaltia, tenint en compte les
diferències culturals de les comunitats.

* Establir sistemes efectius d'informació del medicament, incloent la medicina tradicional, que siguin accessibles per al públic en general i que facilitin la transmissió de coneixements i que
promoguin l'ús racional dels medicaments.

Foto: República Democràtica del Congo

* Potenciar polítiques d’apoderament de les dones per tal de reduir les inequitats que afecten
negativament la seva salut.

* Millorar la informació dels professionals sanitaris.

* Reforçar la investigació, el desenvolupament i la innovació de medicaments per tractar les
malalties dites oblidades.

Foto: Liberia

* Revisar els criteris de patentabilitat.

* Reforçar els sistemes de qualitat i d’ús racional, de la cadena de medicaments.

* Millorar, a través del sector sanitari públic, la disponibilitat dels medicaments, a baix o sense
cost per al pacient, per tal de garantir l'accés a tractament a la població.

Foto: ÍndiaSubscriu-te per Email

Deixa'ns el teu mail i rebràs les informacions per correu electrònic

-